Programın Gerekçesi


Günümüz gençlik organizasyonlarının amaçlarına ulaşmasında ve etkin bir şekilde işleyip hayatiyetini sürdürmesinde gençlik liderleri kilit bir rol üstlenmektedir.

Etkili gençlik liderlerinin bulunduğu gençlik grupları üretken bir performans ve gelişim sergilerken liderlik süreçlerinde sorun olan gruplar bir süre sonra dağılmaktadır. Büyük hedefler ve umutlarla yola çıkan gençlik gruplarında etkinlik ve sürdürülebilirlik temel bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Örneğin, gençlerle uzun süreli gönüllülük ve aidiyet ilişkisi geliştirmek isteyen kamu kurumlarına ait gençlik eğitim merkezlerinin ve aynı şekilde bu alanda çalışan STK’ların gençleri uzun erimli bir şekilde bünyesinde tutma, geliştirme ve sonraki nesillere köprü olacak şekilde yararlanabilme kapasiteleri oldukça düşük gözükmektedir. Bu merkezler sahip oldukları değerler ve gençlere sağlayabilecekleri avantajlarla mütenasip olmayan bir şekilde gençlere ulaşmada sorunlar yaşamaktadırlar.


Gençliğe erişme, yaşamlarına dokunma ve sosyal organizasyonların sahip olduğu değerleri gençlere aktarmada yaşanan sorunlar analiz edildiğinde bugüne kadar sorunun merkezinde ‘gençliğin dilini yakalayamama’ ön plana çıkmıştır. Bu tespitin doğruluk payı olmakla birlikte, iyi organize edilen gençlik faaliyetlerinde ‘dil’ sorununun ikinci plan düştüğü ve nitelikli bir katılımın mümkün olduğu görülmektedir.


Buradan hareketle gençliğe erişim sorununun daha büyük kısmının gençliğe yönelik faaliyetlerin yönetiminde olduğu ortaya çıkmaktadır. Yani, gençliğe yönelik kullanılan dil, üslup ve mesajın içeriğinden ziyade gençlik çalışmalarının yönetimindeki zafiyetler (gençlik liderlerini motive etme, uygun ortamlar oluşturma, izleme ölçme değerlendirme) ve gençlik liderlerinde yetersiz kalan liderlik becerileri (organizasyon, ekip yönetme vb.) ve pedagojik beceriler (eğitim tarzları, rehberlik ve yönlendirme gibi) çalışmaların etkililiği ve sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemektedir.

Programın Amacı


21-27 yaş aralığındaki gençlik liderliği potansiyeli taşıyan, gençlere yönelik proje ve eğitim programlarının düzenlenmesini sağlayan; gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmaları yapan gençlerin liderlik ve rehberlik becerilerini geliştirmektir.


Programın Hedef Kitlesi


Program gençlik STK’ları, GSB ve yerel yönetimlere bağlı gençlik ve eğitim merkezleri, KYK yurtları, diyanet yaz kursları, gibi farklı mecralarda milli manevi değerleri merkeze alan gençlik çalışmalarında gençlik gruplarına liderlik yapan/yapacak olan gençlerdir.

Program, Türkiye’nin farklı bölgelerinden farklı illerde uygulanmaktadır.

Programın Eğitim-Öğretim Yaklaşımı


Uygun kişilik özelliklerine sahip olma, gerekli tutum, değer ve becerilere sahip olmayı gerektirmesi bakımından liderlik, çok yönlü bir eğitimsel strateji ve uzun bir eğitim süreci gerektirmektedir.

Program katılımcıları liderlik ve rehberliğe hazırlamada;

Zihinsel ve manevi-duygusal hazırlık bakımından seminerler, kitap, film okumaları ve analizler,

Pratik becerilerin kazandırılması amacıyla da yaparak yaşayarak öğrenme yaklaşımı ile tasarlanan atölyeler, proje görevleri vb. uygulamalı eğitimler şeklinde hizmet öncesi ve işbaşı eğitimlerini kapsamaktadır.

Düzenleyici Kurum


Paydaşlar


Destekleyenler